1 stycznia 2019 weszła w życie zmiana ustawy o związkach zawodowych. Elementy, które ulegną aktualizacji opisane zostały poniżej.

Ustawa o związkach zawodowych – co nowego?

Najistotniejszą zmianą z perspektywy pracownika jest rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w szeregi zakładowych organizacji związkowych.

W nowym brzmieniu ustawy prawo to przysługuje każdej osobie, która pracuje i przyjmuje wynagrodzenie za pracę, bez względu na formę zatrudnienia – czyli także pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowy cywilnoprawne, to jest: na zlecenie, o dzieło i o świadczenie usług.

Dotyczy to także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że świadczą one swoje usługi bezpośrednio na rzecz określonego podmiotu.


Zobacz ciekawe szkolenie dla menadżerów: zarządzanie talentami


Kolejna zmiana dotyczy transformacji reprezentacji związków zawodowych. Obecnie w jej skład wchodzą wszystkie osoby wykonujące pracę za wynagrodzeniem.

Nie ma znaczenia fakt, czy są jego członkami, czy też nie. Członkostwa w kręgach związków wymaga natomiast ochrona interesów i praw indywidualnych poszczególnych osób.

Zmieni się również sposób zakładania nowego związku zawodowego. Wymagać będzie ono zrzeszenia się co najmniej 10 osób, które obligatoryjnie pozostają pracownikami w podmiocie, którego związek dotyczy. Możliwość taką mają także osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, o ile zatrudnienie trwa 6 miesięcy lub więcej.

Następna zmiana związana jest z wprowadzeniem zakazu nierównego traktowania, którego celem jest uniknięcie dyskryminowania osób pozostających w stosunku pracy z pracodawcą.

Zmiana ta dotyczy też osób bezrobotnych, wolontariuszy, emerytów i inne osoby świadczące pracę bez wynagrodzenia. Oznacza to, że zakazane jest naruszanie zasad różnego traktowania z powodu przynależności do związku zawodowego.

Podwyższone zostaną także progi reprezentatywności dla organizacji związkowych. Dla organizacji będących częścią Rady Dialogu Społecznego oraz ich organizacji członkowskich wyniesie on 8%, dla pozostałych 15% (zamiast dotychczasowego 10%).

Prawo do wszczynania sporów oraz występowania w nich na zasadach identycznych jak pracownicy przysługiwać będzie także osobom zatrudnionym w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Poza powyższymi zmianami ustawa wprowadzi sądową procedurę weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej.